Årets Human Development Report: Grib mulighederne i det nye globale arbejdsmarked og tag fat i udfordringerne!

HDR

2 milliarder mennesker har opnået forbedrede levevilkår og højere menneskelig udvikling over de sidste 25 år. Hvis denne positive udvikling skal fortsætte, er der brug for at fokusere påarbejde, varsler årets Human Development Report.

København, 14. december 2015 — Teknologiske fremskridt, øget globalisering, en aldrende befolkning og miljøudfordringer er med til at ændre betydningen af arbejde, og måden arbejde udføres på. Det nye arbejdsmarked åbner store muligheder for nogen, men alvorlige udfordringer for andre.

Michael O’Neill, Assisterende FN Generalsekretær og Direktør for UNDP’s Partnerskabskontor lancerer i dag årets Human Development Report i FN Byen i København sammen med Martin Bille Hermann, Direktør for Udviklingspolitik i Udenrigsministeriet.

Rapportens tema er arbejde og menneskelig udvikling, og rapporten kræver retfærdigt og værdigt arbejde for alle. Rapporten opfordrer nationale myndigheder til at se arbejde i et større perspektiv end kun arbejdspladser. Ubetalt omsorgs-, frivilligt- og kreativt arbejde er også arbejde – og vigtigt  for menneskelig udvikling. Rapporten pointerer, at kun ved at se arbejde ud fra et bredere perspektiv vil fordelene ved arbejde kunne fremme bæredygtig udvikling.

Rapporten viser, at to milliarder mennesker har opnået højere levestandarder over de sidste 25 år, gennem forbedringer indenfor sundhed, uddannelse og fattigdomsbekæmpelse. For at fastholde disse resultater er der behov for øget fokus på anstændigt arbejde.

Hele 830 millioner mennesker er klassificeret som fattige arbejdere, og lever for under 14 kroner om dagen. Over 200 millioner mennesker, deraf 74 millioner unge, er arbejdsløse, og 21 millioner mennesker lever i tvangsarbejde. ‘Menneskelig udvikling vil accelerere, når alle som vil arbejde får muligheden for at gøre det under værdige forhold. Men i mange lande ekskluderes mennesker fra at arbejde eller bliver betalt mindre end andre for arbejde af samme værdi’, siger rapportens hovedforfatter, Selim Jahan.

Tre fjerdedele af alt ubetalt arbejde udføres af kvinder

Rapporten giver nye detaljerede beregninger af, hvordan arbejde fordeles mellem mænd og kvinder, også når det gælder ubetalt arbejde. Selvom kvinder udfører 52 procent af alt arbejde på verdensplan, er der store forskelle i fordelingen af arbejde.

Det er mindre sandsynligt, at kvinder bliver betalt for deres arbejde end mænd. Tre fjerdedele af alt ubetalt arbejde udføres af kvinder. Samtidig står mænd for to tredjedele af betalt arbejde. Kvinder bærer ofte hovedbyrden, når det gælder omsorg for familiemedlemmer, og rapporten advarer, at det er sandsynligt, at denne forskel vil øges i takt med at levealderen stiger, og der bliver flere ældre.

Når kvinder bliver betalt, betales de i gennemsnit 24 procent mindre end mænd, og varetagermindre end en fjerdedel af alle ledende stillinger i erhvervslivet på globalt plan. ‘For at reducere denne ulighed er der brug nye politiske tiltag, som eksempelvis bedre adgang til betalte omsorgstjenester. Blandt de nødvendige ændringer er også en sikring af ligeløn, betalt barsel samt tiltag mod diskriminering og sociale normer, som forhindrer mange kvinder i at tage et betalt arbejde. Dette ville gøre det muligt at dele byrden for det ubetalte omsorgsarbejde mere ligeligt og give kvinder et reelt valg om at komme ind på arbejdsmarkedet’, siger UNDP’s chef, Helen Clark.

Globalisering og den digitale revolution – et tveægget sværd

Globalisering og teknologiske forandringer fører til stigende polarisering af arbejdslivet. ‘Der har aldrig været et bedre tidspunkt for højtuddannede arbejdere. Samtidig er det ikke et godt tidspunkt at være ufaglært på. Det øger ulighederne’, siger Selim Jahan.

Højtuddannede arbejdere og de, som har adgang til teknologi og internet, har nye muligheder, når det gælder arbejdstype og arbejdsmåde. I dag er der syv milliarder mobiltelefonabonnementer, 2.3 millarder mennesker ejer en smartphone og 3.2 millarder har adgang til internettet. Det har ført til mange forandringer i arbejdslivet – eksempelvis udbredelsen af e-handel og international outsourcing af banktjenester, IKT-støtte og andre tjenester.

På trods af de nye muligheder er der fortsat mange jobs, som er blevet usikre, og digitale skillelinjer eksisterer fortsat, viser rapporten. I 2015 havde 81 procent af husholdninger i udviklede lande adgang til internet, mens kun 34 procent havde internetadgang i udviklingslande, og i de mindst udviklede lande var tallet helt nede på 7 procent.

Det forventes, at mange typer rutinearbejde, som for eksempel kontorarbejde, vil forsvinde eller blive erstattet af computere, advarer rapporten, og mange arbejdere står overfor usikre tider. I følge The International Labour Organisation (ILO) står 61 procent af verdens arbejdstagere uden arbejdskontrakt, og kun 27 procent af verdens befolkning er dækket af ordentlige sociale sikkerhedsnet.

Bæredygtige arbejdspladser, muligheder for både nuværende og fremtidige generationer

Rapporten understreger nøglerollen, som arbejde kan spille for at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling. Den type arbejde mange af os har må vi ændre, hvis vores økonomier og samfund skal  skære ned på C02-udslip og øge modstandsdygtigheden overfor klimaforandringer i fremtiden. Denne nødvendige omstilling vil påvirke morgendagens arbejdsmarked,  fastslår rapporten.

Grøn vækst vil medføre nye typer af arbejde, forandringer i måden nuværende arbejde udføres og nogen typer af arbejde vil helt forsvinde. Denne transformation bør understøttes af sociale sikkerhedsnet.

Rapporten hævder, at verdensmålene kan fremme muligheder for arbejde. Beregninger viser, at der er brug for ca. 45 millioner flere sundhedsarbejdere end i dag, hvis sundhedsmålsætningerne i verdensmålene skal nås. Det vil betyde, at den globale sundhedsarbejdsstyrke øges fra 34 millioner i 2012 til 79 millioner i 2030.

En ny dagsorden for arbejde

De nødvendige politiske tiltag rettet mod det nye arbejdsmarked vil være forskellige fra land til land. Men tre hovedområder vil være specielt vigtige at fokusere på fremover for at udnytte de nye muligheder og tackle udfordringerne:

  • En ny social kontrakt mellem myndigheder, civilsamfund og privatsektoren for at sikre, at hele befolkningens behov, specielt dem som arbejder uden for den formelle sektor, bliver tilgodeset i udformningen af politikker.
  • En global aftale mellem verdens landes regeringer, der skal sikre arbejdstagerrettigheder og velfærd i hele verden.
  • En dagsorden for anstændigt arbejde, som gælder alle arbejdstagere, og som vil fremme organisationsfrihed, ligestilling, sikkerhed og værdighed i arbejdslivet.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt