Human Development Report 2013 - Store fremskridt i menneskelig udvikling siden år 2000

14-03-2013

Norge, Australien og USA topper UNDP’s årlige Human Development Indeks (HDI). I bunden findes den konfliktramte Demokratiske Republik Congo og tørkeramte Niger.

København, 14. marts 2013 – I dag offentliggøres den årlige oversigt over, hvor klodens lande rangerer i forhold til hinanden på en række af indikatorer for menneskelig udvikling. Oversigten er at finde i UNDPs ’Human Development Report 2013 – Syds fremgang: Menneskelig udvikling i en mangfoldig verden’, som udover indkomst også indeholder mål for sundhed og uddannelse, og omfatter 187 lande og territorier.
Rapporten viser, at Niger og den Demokratiske Republik Congo, trods deres bundplacering i HDI, er blandt de lande, der har set de største fremskridt siden år 2000. I det hele taget viser de nye HDI-værdier vedvarende forbedringer i det menneskelige udviklingsniveau for de fleste af verdens lande.

Endvidere fremgår det af rapporten, at der i alle regioner har været fremgang på HDI-parametrene. Da stigningerne i HDI-værdier har været størst for lav- og mellemindkomstlande, konkluderer rapporten, at verden er blevet mindre ulig.

Fjorten lande har opnået imponerende stigninger i HDI-værdier på mere end to procent årligt. De fleste af disse er afrikanske lande med lavt HDI niveau, som netop er kommet ud af lange perioder med væbnede konflikter. Ifølge Rapporten har disse lande gjort betydelige fremskridt i uddannelse, forventet levealder og indkomst per indbygger. De fjorten lande, listet efter største stigning i HDI, er: Afghanistan, Sierra Leone, Etiopien, Rwanda, Angola, Østtimor, Myanmar, Tanzania, Liberia, Burundi, Mali, Mozambique, Demokratiske Republik Congo og Niger.

De fleste lande med højere HDI-niveau har vist stabile stigninger siden 2000. Målt i absolutte stigninger er disse stigninger lavere end højdespringerne i lav-HDI gruppen.

I den øverste fjerdedel af listen – lande med meget høj menneskelig udvikling – har Hong Kong, Letland, Republikken Korea, Singapore og Litauen gjort de største fremskridt over de sidste 12 år. I gruppen af lande med høj menneskelig udvikling er det Algeriet, Kasakhstan, Iran, Venezuela og Cuba, der har klaret sig bedst i HDI. Og i gruppen med mellemhøj menneskelig udvikling er det Østtimor, Cambodia, Ghana, Den Demokratiske Folkerepublik Laos og Mongoliet, der springer i øjnene med de største stigninger.

Den globale trend viser kontinuerlige fremskridt i menneskelig udvikling. Ingen lande, hvor komplet data har været tilgængeligt, har lavere HDI-niveau nu end i år 2000.

Når HDI justeres for interne uligheder i sundhed, uddannelse og indkomst, ryger nogle af de rigeste lande ned ad rangstigen: USA dropper fra en 3. plads til en 16. plads og Sydkorea falder til en 28. plads fra en 12. plads. Omvendt stiger Sverige tre pladser fra en 7. plads til en 4. plads, når der tages højde for nationale uligheder.

Rapporten noterer, at nationale gennemsnit kan skjule store forskelle internt i landene både i Nord og i Syd. Et eksempel er USA, hvor den gennemsnitlige HDI-værdi er 0,94, men hvor indbyggere af latinamerikansk oprindelse har gennemsnitlig HDI-værdi på 0,75 og afroamerikanere 0,70. Lignende etniske forskelle kan spores for Romaerne i Sydeuropa.

Det statistiske materiale fra dette års rapport inkluderer to eksperimentelle indeks: Det Flerdimensionelle Fattigdomsindeks (MPI – Multidimensional Poverty Index) og Indekset for ulighed mellem kønnene (GII – Gender Inequality Index).

GII måler uligheder mellem kønnene ud fra nationale data om reproduktiv sundhed, ligestilling af kvinder samt kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Holland, Sverige og Danmark topper GII med mindst ulighed mellem kønnene. Regioner med størst ulighed mellem kønnene målt i GII er Afrika syd for Sahara, Sydasien og de Arabiske Stater.

Det Flerdimensionelle Fattigdomsindeks (MPI) undersøger fattigdomsfaktorer på husholdningsniveau – såsom læsefærdigheder blandt voksne, børns skolegang, børnedødelighed, adgang til rent drikkevand, elektricitet og sanitære forhold, adgang til forbrugsgoder og boligstandard. Tilsammen giver de et mere nuanceret billede af fattigdom end indkomst alene. Det er ikke meningen MPI skal bruges til nationale rangeringer, da der er stor forskel i de tilgængelige husholdningsdata.

I de 104 lande omfattet af MPI lever omkring 1,56 milliarder – mere end 30 procent af den samlede befolkning i verden – i flerdimensionel fattigdom. Landene med den højeste procent - ’MPI fattige’ - ligger alle i Afrika: Etiopien (87%), Liberia (84%), Mozambique (79%) og Sierra Leone (77%). Dog findes det største absolutte antal af flerdimensionelt fattige i Sydasien, heriblandt 612 millioner i Indien alene.

Det statistiske materiale indeholder også data, der specifikt knytter sig til 2013 rapporten. Herunder blandt andet den voksende handel mellem udviklingslande, immigrationstendenser, voksende global internetopkobling og befolkningernes tilfredshed med offentlige ydelser, samt individuel livskvalitet.

Rapporten gransker også væsentlige regionale udviklingstendenser baseret på HDI – her følger et sammendrag:

    •    De Arabiske Stater: Regionens gennemsnitlige HDI-værdi på 0,652 placerer de Arabiske Stater som nummer fire ud af seks udviklingsregioner. Yemen er det land, der har haft den hurtigste stigning i HDI siden år 2000 (1,66%). Regionen har den laveste beskæftigelse i forhold til indbyggertallet (52,6%), hvilket er en del under verdensgennemsnittet på 65,8%.

    •    Østasien og Stillehavsområdet: Regionens gennemsnitlige HDI-værdi ligger på 0,652, og der er registreret en årlig vækst i HDI på 1,31% mellem 2000-2012. Østtimor er regionens højdespringer med en stigning på 2,71% efterfulgt af Myanmar med 2,23%. Østasien og Stillehavområdet har den højeste beskæftigelse i forhold til indbyggertallet (74,5%) blandt udviklingsregionerne.

    •    Østeuropa og Centralasien: Den gennemsnitlige HDI-værdi for regionen er 0,771 og er dermed den højeste blandt udviklingsregionerne. Flerdimensionel fattigdom er lav, men regionen har den næstlaveste beskæftigelsesrate.

    •    Latinamerika og Caribien: Den gennemsnitlige HDR-værdi er 0,741, den næsthøjeste af de seks udviklingsregioner kun overgået af Østeuropa og Centralasien. Desuden er den flerdimensionelle fattigdom relativt lav.

    •    Sydasien: Med en gennemsnitlig HDI-værdi på 0,558 har regionen den næstlaveste værdi i verden. Mellem 2000 og 2012 er der målt en gennemsnitlig stigning på 1,43% i HDI-værdi, hvilket er den højeste blandt regionerne. Afghanistan havde den største stigning (3,9%), efterfulgt ar Pakistan (1,7%) og Indien (1,5%).

    •    Afrika syd for Sahara: Den gennemsnitlige HDI-værdi for regionen er 0,475, hvilket gør regionen til den laveste af alle regioner. Men der er sket hastige fremskridt (1,34%) mellem 2000 og 2012, hvor regionen kun er overgået af Sydasien. Sierra Leone (3,4%) og Etiopien (3,1%) er topscorerne i regionen.


***

Om HDI indekset: Human Development Indeks (HDI) blev introduceret i den første Human Development Rapport i 1990 som et sammensat mål for udvikling, der udfordrede den rent økonomiske evaluering af nationalt fremskridt. HDI i 2013 Rapporten omfatter 187 lande og territorier. Databegrænsninger har udelukket HDI estimater for disse lande: Marshalløerne, Monaco, Nauru, Folkets Demokratiske Republik Korea, San Marino, Somalia, Sydsudan og Tuvalu. HDI-værdier og rangeringer, som er fremstillet i Tabel 1 i Rapportens Statistiske Bilag er beregnet ud fra de nyeste internationalt sammenlignelige data for sundhed, uddannelse og indkomst. Tidligere HDI-værdier og rangeringer er genberegnet med tilbagevirkende kraft med samme opdaterede data sæt og metodologier som fremstillet i Tabel 2 i det Statistiske Bilag. HDI rangeringer og værdier kan derfor ikke direkte sammenlignes med HDI rangeringer og værdier publiceret i tidligere Human Development Rapporter.

***

Om denne rapport: Human Development Rapporten er en redaktionelt uafhængig publikation fra FNs Udviklingsprogram (UNDP). Besøg venligst www.undp.dk eller http://hdr.undp.org for at downloade den fulde version af Rapoorten, som er tilgængelig på ti forskellige sprog. Hjemmesiden indeholder også yderligere reference materiale om rapportens indekser og specifikke regionale implikationer.

Om UNDP: UNDP er FNs største udviklingsorganisation med et bredt mandat til at fremme bæredygtig menneskelig udvikling. Vi arbejder med fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig regeringsførelse, kriseforebyggelse og genopbygning, miljøbeskyttelse og ligestilling. Dette søges opnået gennem integrerede programmer, national kapacitetsopbygning, teknisk rådgivning samt partnerskaber med nationale og internationale aktører. UNDPs globale vidensnetværk og engagement strækker sig over mere end 170 lande, hvor vi arbejder i tæt samarbejde med regeringer, forskellige organisationer, privatsektoren og andre FN-organisationer.
UNDP spiller en central rolle i at sikre et mere sammenhængende og dynamisk FN. Som formand for FNs udviklingsgruppe i New York og som koordinator for FN på landeniveau, arbejder UNDP på at styrke samarbejdet mellem FN organisationerne.

Kontakt

For yderligere information, kontakt venligst Mette Fjalland, UNDP Nordic Office, telefon: 5183 6228 - email: mette.fjalland@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt