Langsommere vækst i menneskelig udvikling på globalt plan

24 jul 2014

imageSom noget nyt har UNDP også udarbejdet et Gender Development Index, der måler uligheden i menneskelig udvikling mellem mænd og kvinder. Her indtager Slovakiet førstepladsen som det mest lige land. På billedet ses slovakiske kvinder til et læse- og skrivekursus. Foto: UNDP Eurasia

PRESSEMEDDELELSE:

I 16 lande er det menneskelige udviklingsindeks for kvinder nu lige så højt eller højere end for mænd ifølge det nye Gender Development Index

Tokyo, 24. juli 2014 — Ifølge det seneste Menneskelige Udviklingsindeks (HDI) fortsætter niveauerne for den menneskelige udvikling med at stige – men hastigheden er faldet i alle regioner, og fremskridtet har været meget uensartet.  Human Development Report 2014 “Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience” blev lanceret af FN’s Udviklingsprogram UNDP i dag.

Der sker hurtigere fremskridt i gruppen af de lande, der ligger lavt på det Menneskelige Udviklingsindeks, hvilket giver grund til at tro på, at forskellen mellem de rige og de fattige lande langsomt indsnævres.  

Zimbabwe har for eksempel oplevet den største forbedring af HDI som følge af en stigning i den forventede levealder på 1,8 år mellem 2012 og 2013. Det er næsten fire gange så højt som den generelle stigning på globalt plan.

Samtidig er landenes placering på HDI relativt uforandrede i begge ender af indekset. Norge, Australien, Schweiz, Holland og USA er fortsat i top, mens Sierra Leone, Tchad, Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo og Niger stadig udgør bunden.  Danmark ligger i år på en 10. plads, Sverige på en 12. plads og Finland som nummer 24.  

På trods af generelle stigninger i den menneskelige udvikling er fremskridtets hastighed faldet i perioden 2008-2013 sammenlignet med 2000-2008. I de arabiske stater, Asien og Stillehavsregionen samt Latinamerika og Caribien er den gennemsnitlige årlige vækst i HDI faldet med omkring 50% mellem de to perioder.

De største fald i HDI-værdier i år er sket i den Centralafrikanske Republik, Libyen og Syrien – alle lande hvor verserende konflikter har medført drastiske fald i indkomster.

Dette års rapport præsenterer HDI-værdier for 187 lande, og indekset er det første til at anvende Verdensbankens International Comparison Programs seneste omregningssatser fra nationale valuta til købekraftpariteter fra maj 2014.

Ulighed i indkomst fortsætter med at vokse, og uddannelsesniveauer er fortsat ulige
Årets rapport viser, at den generelle ulighed er faldet en smule i de fleste regioner, hvilket fremgår af det Ulighedstilpassede Menneskelige Udviklingsindeks (IHDI). Fremgangen er især drevet af forbedringer på sundhedsområdet i de senere år.

Desværre er uligheden imidlertid steget i adskillige regioner, herunder i lande med meget højt menneskelig udviklingsindeks. Og selvom Latinamerika og Caribien kan demonstrere det største fald i generel ulighed i år, er det stadig den region i verden med højest indkomstulighed.

Uligheder findes også på uddannelsesområdet. Rapporten viser, at de ældre generationer fortsat kæmper med analfabetisme, mens de yngre generationer har svært ved at foretage springet fra grundskole til ungdomsuddannelse. De højeste ulighedstal på uddannelsesområdet er at finde i Sydasien, i de arabiske stater og i Afrika syd for Sahara.  
IHDI, der er udregnet for 145 lande, viser at de laveste ulighedstal skal findes i Norge, Finland og Tjekkiet.

Nogle landes placering falder, når IHDI anvendes i stedet for HDI til at rangplacere lande. I USA er bruttonationalindkomsten (BNI) per indbygger højere end i Canada, men når BNI justeres for ulighed, bliver det modsatte tilfældet. På samme måde betyder en sådan justering meget for lande som Botswana, Brasilien og Chile, hvor uligheden er høj.  

I 16 lande er kvinders HDI-værdier lige så høje eller højere end mænds
Det nye Kønsjusterede Udviklingsindeks (Gender Development Index, GDI) måler for første gang forskellen på den menneskelige udvikling mellem kvinder og mænd i 148 lande og viser, at i 16 lande (Argentina, Barbados, Estland, Finland, Hviderusland, Kasakhstan, Letland, Litauen, Mongoliet, Polen, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Ukraine og Uruguay) er kvinders gennemsnitlige HDI-værdi højere end mænds. I nogle af disse lande skyldes det kvinders højere uddannelsesniveau, mens det i andre lande har at gøre med kvinders markant højere forventede levetid – mere end fem år højere end mænds.

Afghanistan er det mest ulige land. Her udgør HDI for kvinder kun 60% af niveauet for mænd.

På globalt plan er kvinders HDI otte procent lavere end mænds, hvilket dækker over store variationer mellem forskellige lande. GDI viser imidlertid også, at forskellen mellem kønnene i estimeret BNI per indbygger er meget stor – indkomsten per indbygger er på globalt plan mere end dobbelt så høj hos mænd som hos kvinder.

Opdateringer på andre indekser for menneskelig udvikling
Det Kønsjusterede Ulighedsindeks (Gender Inequality Index, GII) viser et gennemsnitligt fald i ulighed. Men på trods af forbedringer inden for sundhed og små fremskridt på uddannelsesområdet og vedrørende parlamentarisk repræsentation halter kvinder stadig efter. Slovenien indtager toppositionen i dette indeks, mens Yemen har den højeste ulighed mellem mænd og kvinder.

UNDP’s Flerdimensionelle Fattigdomsindeks (Multidimensional Poverty Index, MPI) viser, at fattigdom er faldende globalt, men også at et stort antal mennesker – omkring 1,5 milliarder mennesker i de 91 undersøgte udviklingslande – fortsat er flerdimensionelt fattige. Samtidig er op mod 800 millioner mennesker i risiko for at falde tilbage i fattigdom.   

Sydasien har den største flerdimensionelt fattige befolkning, hvor mere end 800 millioner fattige og over 270 millioner næsten-fattige bor – hvilket svarer til mere end 71% af befolkningen. Det gør regionen til hjemsted for 56% af verdens fattige og mere end 35% af verdens næsten-fattige.

UNDP arbejder ambitiøst for fuld gennemsigtighed. De computerprogrammer, der anvendes til estimeringen af MPI for hvert land er nu offentligt tilgængelige på hjemmesiden.

* * *

OM HDI: UNDP’s Human Development Index (HDI) blev først introduceret i Human Development Report 1990 som et sammensat mål for udvikling, der havde til formål at udfordre de udelukkende økonomiske mål for fremskridt. HDI i 2014-rapporten dækker 187 lande og territorier (i lighed med sidste år var det ikke muligt at måle HDI for Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Marshall Øerne, Monaco, Republikken Nauru, San Marino, Somalia, Sydsudan og Tuvalu). HDI anvender Verdensbankens seneste omregningssatser fra nationale valuta til købekraftpariteter (PPP) fra maj 2014. Disse nye PPP er baseret på 2011-udgaven af International Comparison Program-undersøgelsen, der gennemføres hvert sjette år. HDI-værdier og –placeringer som præsenteret i Tabel 1 i rapportens statistiske anneks er udregnet med de seneste internationalt sammenlignelige tal for sundhed, uddannelse og indkomst. Tidligere HDI-værdier og –placeringer er udregnet igen med de samme opdaterede datasæt og de nyeste regnemetoder som præsenteret i Tabel 2 i det statistiske anneks. HDI-placeringerne og –værdierne i 2014-udgaven af Human Development Report kan derfor ikke sammenlignes direkte med HDI-placeringer og –værdier fra tidligere rapporter.

* * *

OM RAPPORTEN: Den årlige Human Development Report er en redaktionelt uafhængig publikation fra FN’s Udviklingsprogram UNDP. Besøg http://hdr.undp.org for gratis at downloade 2014-rapporten plus yderligere materiale om rapportens indekser og specifikke regionale implikationer.

Det komplette pressemateriale er tilgængeligt på: http://hdr.undp.org/en/2014-report/press


For yderligere information:
København: Mette Fjalland, UNDP’s nordiske kontor, mette.fjalland@undp.org , +45 5183 6228
New York:  Anna Ortubia, UNDP’s Human Development Report Office, anna.ortubia@undp.org,  +1 212 906 5964

Pressekontakt

København:
Mette Fjalland, FN’s Udviklingsprogram UNDP
mette.fjalland@undp.org
+45 51 83 62 28

New York:
Anna Ortubia, UNDP Headquarters
anna.ortubia@undp.org
+1 212 906 5964

Læs rapporten
thumbnail

Læs den helt nye rapport eller et sammendrag med alle nøgleinformationer

Gå til rapportens hjemmeside
Mere information

hjemmesiden for UNDP's Human Development Reports kan du læse tidligere rapporter foruden regionale og nationale Human Development Reports. Du kan også læse mere om, hvordan rapporterne bliver til og det datamateriale, der ligger til grund for dem, og du kan blive klogere på de indekser, der årligt præsenteres som del af den globale rapport.

Gå til hjemmesiden for UNDP's HDR