Hvordan vil den nye post-2015 dagsorden se ud?


Intet er fastlagt endnu. FN's post-2015 arbejdsgruppe lagde i deres anbefalinger vægt på ikke at definere de enkelte mål og indikatorer for tidligt i processen for derved at sikre sig at alle – heriblandt også civilsamfundet og de fattige fik reel mulighed for at blive hørt og påvirke dagsordenen, før man lagde sig endeligt fast på nogen mål.

Rapporten fra FN systemet Realizing the Future We Want for All samler bl.a. op på erfaringer med 2015 Målene som udviklingsramme. Der er tydeligvis sket store fremskridt på nogle helt grundlæggende menneskelige udviklingsområder. Det skyldes bl.a., at verden har kunnet samle sig om en fælles dagsorden. Men vi er endnu ikke i mål. Der er brug for, at vi accelererer indsatsen for at nå Målene indenfor det næste år og dermed sikrer, at medlemslandene lever op til deres forpligtigelser. Det vil også give det bedste udgangspunkt for den næste udviklingsdagsorden.

Samtidig er en af de grundlæggende beskeder i rapporten, at vi ikke kan fortsætte ‘business as usual’. Verden har forandret sig siden, 2015 Målene blev forhandlet og vedtaget for snart 15 år siden. De globale udfordringer i dag kræver en radikal ændring og en mere holistisk tilgang til udvikling end tidligere.

FN-systemet anbefaler, at fremtidens udviklingsdagsorden bliver samlet i én fælles ramme, der bør baseres på kerneværdier som menneskerettigheder, lighed og bæredygtighed. Den bør fokusere på fire hovedelementer, som er gensidigt afhængige af hinanden: inkluderende økonomisk udvikling, inkluderende social udvikling, miljømæssig bæredygtighed og fred og sikkerhed. Med andre ord: En integreret udviklingsramme, der rummer alle tre dimensioner af bæredygtighed - social, økonomisk og miljømæssig udvikling.

FN-systemet anbefaler også, at den nye udviklingsdagsorden bør være mere global og gælde for ALLE lande. Der skal med andre ord være bedre balance end i 2015 Målene mellem rige og de fattige landes forpligtigelser.

2015 Målene har været et effektivt redskab til at prioritere den internationale udviklingsdagsorden og sætte menneskelig udvikling i centrum. Den nye ramme bør bygge videre på de fremskridt, der er gjort, og samtidig imødekomme de globale udfordringer, vi står overfor i dag. Håbet er, at den omfattende konsultationsproces, der er sat i gang, vil bidrage til en dagsorden og til nogle mål, der er både relevante, inspirerende og ambitiøse og kan sikre bedre levevilkår for hele jordens befolkning og for fremtidige generationer.