Menneskerettigheder

Alle mennesker fødes frie og ligeværdige og med de samme rettigheder. Sådan begynder FNs universelle menneskerettighedsdeklaration. Om end alle verdens nationer støtter erklæringen, er der fortsat mennesker rundt omkring i verden, der forfølges og bliver behandlet uretfærdigt.Ved at styrke menneskers rettigheder arbejder man for, at alle mennesker skal have mulighed for at leve et liv i frihed og retfærdighed uden at blive udsat for overgreb på grund af deres nationalitet, hudfarve, oprindelse, etnicitet, religion, køn eller udseende. Hvis volden alligevel indtræffer, skal nogen kunne stilles til ansvar for ugerningen, og den person, gruppe eller befolkning, som er blevet udsat for forbrydelsen, skal kunne få hjælp efterfølgende.

Hvordan styrker vi menneskers rettigheder?

UNDP arbejder med at støtte og fremme demokratisk regeringsførelse, der skal styrke menneskers rettigheder. Rettighederne skal styrkes ved uddannelse og ansættelse af flere uafhængige, upartiske og retfærdige dommere, øget forståelse af det juridiske system, mulighed for retshjælp, udformning af love der tilgodeser de fattigste i samfundet og ved at fremme og opfordre til folkelig deltagelse i den juridiske proces. I krise- og konfliktramte lande bestræber UNDP sig på at forbedre menneskers sikkerhed og ret til lige og retfærdig behandling, og vi arbejder med at sikre retslige processer samt opretholdelse af lov og orden i landene.

Vi yder denne hjælp ved at udforme nationale handlingsplaner, tilbyde befolkningen uddannelse og informere dem om menneskerettighederne, støtte ombudsmanden og de retslige institutioner på regionalt plan samt udvikle og anvende et rettighedsperspektiv i udviklingssamarbejdet.

Men at fremme menneskerettighederne handler ligeledes om at gøre det muligt for folk at deltage i og påvirke beslutningsprocesser, der omhandler og berør deres eget liv.

Kernen i alt UNDP's arbejde

UNDP mener, at menneskerettighedsperspektivet er kernen i alt arbejde.
For at have mulighed for at deltage i beslutningsprocesser, må man have juridiske rettigheder og sociale muligheder for at kræve sine rettigheder. Det kan være svært for en person, som er sulten, syg eller fattig. På denne måde handler alt UNDPs arbejde - lige fra fattigsdomsbekæmpelse og klimatilpasning til demokratisk regeringsførelse og forebyggelse af konflikter - om at styrke hvert menneskes rettigheder og styrke den menneskelige udvikling.

Det gælder uanset om det er for at forbedre muligheden for rent vand eller at gøre det muligt for fattige i landsbyen at få prøvet en stridighed om jord i retten. Der er mange måder, hvorved man kan definere, hvad det betyder at arbejde rettighedsbaseret, men hos FN gælder de følgende tre principper:

  • Alt udviklingsarbejde inden for FN skal føre til større respekt for menneskerettighederne
  • De værdier og principper som menneskerettighederne bygger på som f.eks. aktiv deltagelse, anti-diskrimination og mulighed for at kræve ansvarlighed, skal styrke FNs udviklingsarbejde på alle områder og stadier under arbejdet
  • Udviklingssamarbejdet skal forbedre mulighederne hos dem, som er ansvarlige for overholdelsen af menneskerettighederne, så de kan leve op til forventningerne til deres arbejde.

Disse grundprincipper blev i 2003 udviklet af UNDP og FNs Højkommissær for menneskerettigheder. At arbejde rettighedsbaseret indebærer ofte en langsommelig proces, eftersom processen i sig selv anses for at være en del af det endelige resultat. De som berøres af en indsats skal have mulighed for at være aktive i processen. Til gengæld udmunder det ofte i et mere langsigtet og holdbart resultat.

Uddannelse og information er centrale områder

Hvis mennesker ikke ved, at de har rettigheder, kan de hverken kræve, anvende eller påberåbe sig dem. På den baggrund giver UNDP støtte til uddannelse og informationskampagner, der omhandler menneskerettigheder. I Benin har en uddannelseskampagne ført til forøget folkelig deltagelse i lokal politik. Sammen med den lokale organisation Social Watch spurgte UNDP beninerne i en kommune, hvad de syntes om kommunens arbejde for de forskellige 2015 Mål. Myndighederne skulle derefter inddrage svarene og overvejelserne fra borgerne som del af deres bestræbelser på at reducere fattigdom.