6 Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder

Hvor langt er vi nået?

At opnå ligestilling mellem piger og drenge i uddannelsesmæssige sammenhænge er et vigtigt skridt i arbejdet for at skabe ligestilling mellem kønnene. Siden 2000 er mange flere børn blevet indskrevet i grundskolen, og særligt pigerne har draget fordel af denne udvikling.

I 1990 var der i udviklingslandene 86 piger i grundskolen for hver 100 drenge, og i 2012 var tallet nået op på 97. Dermed er man nået inden for den 3%'s margen, der er accepteret, når man måler ligestilling. Det betyder, at man på verdensplan har nået målet om ligestilling mellem drenge og piger i grundskolen.
For både sekundær og tertiær uddannelse er udviklingen stort set den samme. I sekundær uddannelse var der i 2012 96 piger for hver 100 drenge, og i tertiær uddannelse 99 piger for hver 100 drenge.

Et godt eksempel på de store resultater, der er opnået, er Sydasien. I 1990 var der her kun 74 piger i grundskole for hver 100 drenge, men i dag er der fuldstændig paritet – der er nøjagtig lige mange piger og drenge i skole.
Der er dog regioner, hvor der endnu ikke er ligestilling. Det gælder fx Vestasien og Afrika syd for Sahara. I begge regioner var der i 2012 kun 93 piger i grundskolen for hver 100 drenge. Men også i disse to regioner er der sket store fremskridt.


Index for ligestilling mellem drenges og pigers indskrivning i grundskole i udviklingsregioner, 1990 og 2012 (kilde: The Millennium Development Goals Report 2014).

 

 

 

 

Når det kommer til politisk deltagelse, er der stadig stor ulighed mellem mænd og kvinder. I 2014 er 22% af alle verdens parlamentarikere kvinder. Selv om det er langt fra ligestilling, er det dog en markant forbedring i forhold til 2000, hvor kvinder kun udgjorde 14 % af verdens parlamentarikere.

Nøglefakta

 • Der er opnået ligestilling i antallet af børn, der er indskrevet i grundskolen i udviklingslande, selv om nogle regioner halter bagefter.
 • Skævheder mellem kønnene optræder på forskellige stadier af uddannelsessystemet. Kun få udviklingslande har opnået lighed mellem kønnene på alle uddannelsesniveauer.
 • Piger fra de fattigste hjem står overfor de største forhindringer, når de vil tage sig en uddannelse.
 • I mange regioner er der stadig lang vej til, at kvinder og mænd har lige adgang til job. Flere familievenlige politiske tiltag er nødvendige, hvis kvinders lige adgang til arbejdsmarkedet skal sikres.
 • Langt flere kvinder end mænd arbejder under såkaldt sårbar beskæftigelse. Sårbar beskæftigelse kan fx være ubetalt arbejde i hjemmet eller arbejde i den uformelle sektor. Disse arbejdsforhold indebærer tit mangel på social beskyttelse, dårlig betaling og risiko for krænkelse af kvindernes rettigheder.

Læs mere i The Millennium Development Goals Report 2014

Delmål for Mål 3
 1. Opnå fuldkommen ligestilling på grundskoleuddannelsen inden 2005 og på alle uddannelsesniveauer inden 2015
  • Antal piger i forhold til antal drenge, der er under grundskole-, mellemskole- og højere uddannelse
  • Andel af lønnede arbejdstagere i andre sektorer end landbruget som er kvinder
  • Andelen af pladser i parlamentet som bestrides af kvinder